Thesis by Sébastien Zeitoun. Start date: 01/09/2023

  Thesis by Célian Louis-Itty. Start date: 01/09/2023

  Thesis by Guillaume Lefebvre. Start date: 01/08/2023

  Thesis by Raphaël Archambault. Start date: 01/08/2023

  Thesis by Lucas De Meyer. Start date: 01/09/2023

  Thesis by Abdelhamid Gaddari. Start date: 01/09/2023

  Thesis by Ichrak Ennaceur. Start date: 01/10/2023